Δραστηριότητα: επιλέξτε τα οφέλη της μη τυπικής εκπαίδευσης στη διδασκαλία της γλώσσας

Επιλέξτε από τον παρακάτω κατάλογο τις δηλώσεις που αντιπροσωπεύουν τα οφέλη της μη τυπικής εκπαίδευσης για τη διδασκαλία γλωσσών