Δραστηριότητα: Μάντεψε τα χαρακτηριστικά της μη τυπικής εκπαίδευσης